Správa o transparentnosti

v súlade so Zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a Nariadením Eurúpskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajpcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES