Finančný audit a odborné poradenstvo

Kvalitné služby pre Vaše podnikanie

O nás

Kľúčový audítorský partner
Ing. Matúš Juričkov študoval v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela v študijnom odbore účtovníctvo audítorstvo. Vysokoškolský diplom získal v roku 2009. Audítorskú profesiu začal ako asistent audítora vykonávať v roku 2010. Licenciu audítora získal v roku 2016.
Za roky pôsobenia v poradenstve získal mnoho skúseností v oblasti auditu účtovných závierok pripravených v súlade so slovenskými účtovnými štandardami, Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie aj Všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi v Spojených štátoch. Ako súčasť audítorského tímu sa zúčastnil na audite spoločností z rôznych krajín patriacich pod pôsobnosť Medzinárodných audítorských štandardov akceptovaných v EÚ ale aj PCAOB a AICPA. Okrem auditu účtovných závierok má skúsenosti s integrovaným auditom, auditom priebežných závierok, auditom ročných správ o priebehu realizácie investičného zámeru ale aj due diligence a zákaziek na vykonanie odsúhlasených audítorských postupov.