Naše služby

Sme si vedomí, že spoločnosti kladú dôraz na kvalitné služby a audítora vnímajú aj ako poradcu, zdroj informácií a partnera pri riešení rôznych aspektov účtovníctva či finančného vykazovania. Kvalita, expertíza a komunikácia poradcu sú piliere, na ktorých staviame vzťah s klientom. 


Audítorské služby:

 • štatutárny audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky vrátane auditu výročnej správy podľa pravidiel prijatých na území Slovenskej republiky (obchodné spoločnosti, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie)
 • audit reportovacieho balíka pripraveného v súlade s IFRS alebo US GAAP
 • audit COVID-19 dotácií (cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel, atď)
 • audit ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru 
 • due diligence
 • iné uisťovacie služby
Neaudítorské služby:
 • asistencia pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
 • asistencia pri vypracovaní výkazu peňažných tokov (Cash-flow)
 • poradenstvo pri aplikácii medzinárodných štandardov s ohľadom na vykazovanie podľa IFRS (IFRS 15, IFRS 16, atď.)
 • asistencia pri príprave obchodných zmlúv a so zameraním na dopady v rámci vykazovania (napr. IFRS 16 - lízing)
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • školenia (účtovníctvo, práca s excelom, atď.)