Naše služby

Sme si vedomí, že spoločnosti kladú dôraz na kvalitné služby a audítora vnímajú aj ako poradcu, zdroj informácií a partnera pri riešení rôznych aspektov účtovníctva či finančného vykazovania. Kvalita, expertíza a komunikácia poradcu sú piliere, na ktorých staviame vzťah s klientom. 


Audítorské služby:

  • štatutárny audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky vrátane auditu výročnej správy podľa pravidiel prijatých na území Slovenskej republiky (obchodné spoločnosti, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie)
  • audit reportovacieho balíka pripraveného v súlade s IFRS alebo US GAAP
  • audit ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru 
  • due diligence
  • iné uisťovacie služby
Neaudítorské služby:
  • asistencia pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
  • asistencia pri vypracovaní výkazu peňažných tokov (Cash-flow)
  • poradenstvo pri aplikácii medzinárodných štandardov s ohľadom na vykazovanie podľa IFRS (IFRS 15, IFRS 16, atď.)
  • asistencia pri príprave obchodných zmlúv a so zameraním na dopady v rámci vykazovania (napr. IFRS 16 - lízing)
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc